Provinciaal Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland stelden op 16 januari 2018 het provinciale inpassingsplan (PIP’s) voor het deel van het projectgebied dat als PAS-gebied is aangewezen. Het gaat om wijzigingen van het bestemmingsplan die noodzakelijk zijn voor de inrichting van het natuurgebied. Het PIP lag van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage.

Natuurgebied het Binnenveld behoort tot het Europese Natura 2000 netwerk waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. Om de bijzondere natuur te behouden zijn PAS-maatregelen nodig (Programma Aanpassing Stikstof). Deze wettelijk verplichte PAS-maatregelen beperken de neerslag van stikstof in de bodem en keren een verdere achteruitgang van de biodiversiteit. Voorbeelden van PAS-maatregelen zijn vernatten, dempen van watergangen en inrichten van natuur door het verwijderen van stikstofrijke bovengrond.

Om de PAS-maatregelen uit te voeren is het nodig het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen, bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ of ‘agrarisch met waarden’ naar natuur of water. Uitvoering van de PAS-maatregelen schept ruimte voor economische ontwikkelingen. Waterschappen, terrein beherende organisaties en gemeenten zijn nauw betrokken bij het opstellen van het PIP en bij het uitvoeren van de PAS-maatregelen.

Tijdens de periode dat het PIP ter inzage lag, kon iedereen zienswijzen indienen. Deze zienswijzen zijn opgenomen in een reactienota. Daarin staat wat met de ingediende zienswijzen gebeurt. Daarna leggen Gedeputeerde Staten het PIP samen met de reactienota voor aan Provinciale Staten. Indieners van een zienswijze kunnen deze mondeling toelichten voordat Provinciale Staten een besluit nemen. De verwachting is dat Provinciale Staten de definitieve inpassingsplannen medio 2018 vaststellen. Daarna is beroep mogelijk bij de Raad van State.