Provinciaal inpassingsplan voor natuurgebied Binnenveld vastgesteld

Op 16 januari hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland voor het Gelderse deel van het Natura2000-gebied het Binnenveld een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Dit zijn wijzigingen van het bestemmingsplan die noodzakelijk zijn voor de inrichting van het gebied. Het inpassingsplan ligt van 24 januari tot 8 maart 2018 ter inzage.

Noodzakelijke natuurmaatregelen

Om de bijzondere natuur in het gebied te behouden zijn zogeheten PAS-maatregelen nodig (Programma Aanpassing Stikstof). Deze wettelijk verplichte PAS-maatregelen beperken de neerslag van stikstof in de bodem en keren een verdere achteruitgang van de biodiversiteit. Voorbeelden van PAS-maatregelen zijn vernatting, dempen van watergangen en inrichting van natuur door het verwijderen van stikstofrijke bovengrond.
Om de PAS-maatregelen uit te voeren is het nodig de bestemmingsplannen op onderdelen te wijzigen, bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ of ‘agrarisch met waarden’ naar natuur of water. Uitvoering van de PAS-maatregelen schept ook weer ruimte voor economische ontwikkelingen. Waterschappen, terreinbeherende organisaties en gemeenten zijn nauw betrokken bij het opstellen van het provinciaal inpassingsplan en bij het uitvoeren van de PAS-maatregelen.

Direct belanghebbenden

Het provinciaal inpassingsplan heeft direct gevolgen voor een beperkt aantal eigenaren. Deze direct belanghebbende eigenaren zijn op de hoogte van de voorgenomen bestemmingswijzigingen. We zijn met hen persoonlijk in gesprek over de gevolgen voor hun eigendommen. Onze inzet is om gezamenlijk tot goede afspraken te komen.
Procedure
De provinciale inpassingsplannen liggen van 24 januari tot 8 maart 2018 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. In deze zienswijze beschrijft u waar u het wel en niet mee eens bent. We bundelen alle zienswijzen in een reactienota. Hierin staat wat we doen met de ingediende zienswijzen.
Daarna leggen Gedeputeerde Staten de inpassingsplannen samen met de reactienota voor aan Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Voorafgaand aan het besluit van Provinciale Staten kunnen indieners van een zienswijze deze mondeling toelichten. We verwachten dat Provinciale Staten de definitieve inpassingsplannen medio 2018 zullen vaststellen. Bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de provinciale inpassingsplannen? Dan kunt u terecht op de provinciale website, of contact opnemen met het provincieloket.