Op weg naar een Voorlopig Ontwerp

Onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe werkt de projectgroep en de technische werkgroep het schetsontwerp uit naar het Voorlopig Ontwerp. Het adviesbureau RPS stelt het VO op, dat op basis van vier ontwerpsessies in concept gereed is. In de afgelopen maanden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals een veldinventarisatie, hoogtemetingen, historisch bodemonderzoek, aanvullend onderzoek Flora en Fauna, aanvullend biochemisch bodemonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken vormen input voor het VO. Voor half juli zijn de laatste zaken uitgezocht en wordt het VO afgerond. Het aanvragen van de Omgevingsvergunning, het doorlopen van de projectplan Waterwet-procedure en de subsidieaanvraag aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP), zijn de stappen die worden genomen om het Definitief Ontwerp eind 2017 te kunnen afronden.

De globale planning ziet er als volgt uit:

 • half juli 2017
  Afronden Voorlopig Ontwerp
 • december 2017
  Afronden Definitief Ontwerp
 • januari 2018
  Vaststellen Definitief Ontwerp + raming door stuurgroep
 • juni 2018
  Start uitvoering werk
 • november 2018
  Afronden tweede vergunning procedure
 • oktober 2020
  Oplevering werk
 • juni 2021
  Feestelijke opening door Stuurgroep
 • oktober 2021
  Einde onderhoudstermijn aannemer

Schetsontwerp Binnenveld