Ontwerp beheerplan Natura 2000-gebied Binnenveld ter inzage

Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht en provincie Gelderland stelden het ontwerp beheerplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld vast. Het ontwerp beheerplan ligt van dinsdag 30 oktober 2018 tot en met maandag 9 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan.

Natura 2000-gebied Binnenveld

Het Natura 2000-gebied Binnenveld bestaat uit 2 gebieden aan weerszijden van de Grift in de zuidelijke Gelderse Vallei. Het gebied omvat de Bennekomse Meent, Blauwe Hel en de Hel. De natuurgebieden maken deel uit van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden vanwege de zeldzame en kwetsbare natuur die er voorkomt zoals Blauwgrasland en Trilveen. De Bennekomse Meent ligt aan de Gelderse kant en de Hellen aan de Utrechtse kant. Meer weten? U vindt meer informatie over het Binnenveld op de website van de provincie Utrecht.

Samen met direct belanghebbenden

De provincies Utrecht en Gelderland stelden met waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Rhenen, Veenendaal en Ede, Staatsbosbeheer, lokale agrariërs en lokale milieuverenigingen een ontwerp beheerplan op voor het Binnenveld. Gedeputeerde Staten van Utrecht stelden het ontwerp beheerplan vast op 11 september 2018. Op 2 oktober 2018 stemden Gedeputeerde Staten van Gelderland via vaststelling hiermee in.

Maatregelen tegen verdroging

De kwaliteit van de natuur in het Binnenveld staat onder druk door verdroging. Er is onvoldoende voedselarm kwelwater dat van nature vanuit de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe in deze gebieden aan de oppervlakte komt. In het ontwerp beheerplan staat welke maatregelen we nemen om de bijzondere natuurwaarden van het Binnenveld te beschermen. Maatregelen zoals het verbeteren van de waterhuishouding, voedselrijke delen van de grond verschralen en afplaggen, woekerend bos weghalen, vuilstorten saneren en vooral vasthouden en versterken van het kwelwater. Ook beschrijven we welke activiteiten in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen digitaal, schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven bij de provincie Utrecht op het ontwerp beheerplan Binnenveld (link naar https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/binnenveld/). Meer informatie vindt u op de website van de provincie Utrecht.