Binnenveld biedt grote modderkruiper ruimte

De grote modderkruiper is een beschermde diersoort. De laatste jaren kreeg deze vis te maken met afname van zijn leefgebied omdat in het watersysteem veel aanpassingen zijn gedaan. Deze bodembewoner komt vooral voor in de Hooilandse Wetering en de naastliggende sloot met dwarssloten, richting Bennekomse Meent. Dat door de PAS-maatregelen* voor de Binnenveldse Hooilanden een groot deel van deze watergangen gedempt zou worden, was voor de grote modderkruiper dan ook slecht nieuws.

Winst

Door dat slechte nieuws kan een streep! De watergang waarin de grote modderkruiper nu nog in voorkomt, hoeft niet te worden gedempt. Ook een drietal dwarssloten van deze watergang blijft gehandhaafd. Verder zijn in het ontwerp technische aanpassingen opgenomen waardoor de grote modderkruiper in het Binnenveld meer ruimte krijgt. Zo wordt over een lengte van 400 meter een tien meter brede plas-drasberm langs de Hooilandse Wetering aangelegd. Waar de te handhaven sloten afwateren richting de Grift, wordt nog een extra plas-drasgebied voor de grote modderkruiper aangelegd met een waterstroom die uitkomt bij de vispassage die de Kromme Eem verbindt met de Grift. De oevers van de Kromme Eem en de veenstromen die in de Kromme Eem uitkomen, zullen zich in de toekomst tot geschikt leefgebied voor de grote modderkruiper ontwikkelen. Deze maatregelen dwarsbomen de PAS-maatregelen niet en zorgen tegelijkertijd voor een flinke uitbreiding van het potentiele leefgebied. Dat is pure winst.

Onderzoek toont aanwezigheid aan

RAVON deed de afgelopen weken onderzoek in opdracht van het waterschap. Doel van de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen was: vaststellen of de grote modderkruiper nu al in het bestaande stukje Kromme Eem voor komt. Dat onderzoek vond plaats met de nog vrij nieuwe methode eDNA (environmental DNA), dat de aanwezigheid van soorten in een water aantoont, zonder dat de soort gevangen hoeft te worden. eDNA is gebaseerd op het gegeven dat alle in het water levende dieren via huidcellen, uitwerpselen en urine, DNA in het water achter laten. Uit dit eDNA-onderzoek blijkt dat de grote modderkruiper al in de Kromme Eem zwemt!

Het RAVON-onderzoek laat ook zien dat afhankelijk van de voorgenomen inrichting voor de oever van het bestaande stuk Kromme Eem en de verbinding met de Grift, het goed mogelijk is om de Kromme Eem als leefgebied voor de grote modderkruiper in te richten en te beheren. Ook verderop in het gebied waar de Kromme Eem nog nieuw gegraven moet worden en daar in verbinding staat met te herstellen veenstroompjes, is bij geschikte inrichting en beheer kolonisatie door de grote modderkruiper mogelijk.

 

* Programma Aanpak Stikstof: Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.