Bestemmingswijziging in vorm van Provinciaal Inpassingsplan

Voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden is het noodzakelijk dat er een bestemmingsplanwijziging komt. De provincie neemt daarin het voortouw. In deze nieuwsbrief leest u over de aanleiding voor deze wijziging en de procedure die hiervoor gaat lopen.

 

Gezamenlijke ontwikkeling
In 2015 heeft de provincie Gelderland aan Staatsbosbeheer,  LTO en ANV Het Binnenveld en de Vereniging Mooi Wageningen gevraagd een plan te ontwikkelen voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. Dat plan is nu vertrekpunt voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. Deze partijen, naast Staatsbosbeheer nu verenigd in de agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld gaan het nieuwe natuurgebied straks ook samen beheren.

Natura 2000
De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 250 – 300 hectare aaneengesloten topnatuur waar straks veel bijzondere soorten te zien zijn. Het gebied maakt deel uit van het Gelderse Natuur Netwerk. De Bennekomse Meent is onderdeel van de Binnenveldse Hooilanden. Dit deel van de Binnenveldse Hooilanden behoort tot het Europese Natura 2000 netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. De rest van het Natura 2000 gebied het Binnenveld ligt in de provincie Utrecht.

Noodzakelijke natuurmaatregelen
Dit voorjaar hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen bestemmingsherziening voor het Gelderse deel van het Binnenveld. Deze bestemmingsherziening is nodig voor de uitvoering van maatregelen om de bijzondere natuur in dit gebied te herstellen.

Het gaat om maatregelen die de neerslag van stikstof in de bodem beperken en een verdere achteruitgang van de biodiversiteit keren. Veel planten gedijen slecht bij veel stikstof in de bodem. Voorbeelden van natuurmaatregelen in het Binnenveld zijn vernatting, dempen van watergangen en inrichting van natuur door het verwijderen van stikstofrijke bovengrond. De bestemming ter plaatse wordt herzien van ‘agrarisch met waarden’ naar natuur.

Provinciaal inpassingsplan
Normaal gesproken past de gemeente het bestemmingsplan aan. In dit geval heeft de gemeente aan de provincie Gelderland gevraagd om de bestemmingswijziging over te nemen. Wij doen dit door een zogenaamd provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen: een provinciaal bestemmingsplan waarin we de bestemming herzien van bijvoorbeeld agrarisch naar natuur.

Direct belanghebbenden
De bestemmingswijziging in het Binnenveld gaat over agrarische gronden rond de Bennekomse Meent en heeft direct gevolgen voor een beperkt aantal eigenaren in het gebied. Deze direct belanghebbende eigenaren zijn op de hoogte van de voorgenomen bestemmingswijziging. We zijn met hen persoonlijk in gesprek over de gevolgen voor hun eigendommen. Onze inzet is om in goed overleg tot gezamenlijk aanvaardbare afspraken te komen.

Procedure
De provincie werkt momenteel aan het ontwerp-inpassingsplan en betrekt daar ook de gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer bij. Het ontwerp-inpassingsplan wordt begin 2018 door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland, vastgesteld. Meteen daarna leggen we het ontwerp-inpassingsplan ter visie.

U kan dan binnen 6 weken een zienswijze indienen. In deze zienswijze beschrijft u waar u het wel en niet mee eens bent. We bundelen alle zienswijzen in een reactienota. Hierin staat wat we doen met de ingediende zienswijzen.

Daarna leggen Gedeputeerde Staten het inpassingsplan samen met de reactienota voor aan Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Voorafgaand aan het besluit van Provinciale Staten kunnen indieners van een zienswijze deze mondeling toelichten. We verwachten dat Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan medio 2018 zal vaststellen. Bent u het niet eens met het vastgestelde inpassingsplan? Dan kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het opstellen van het provinciaal inpassingsplan door de provincie? Dan kunt u terecht op de provinciale website, of contact opnemen met het provincieloket.