Beschermde status voor grote modderkruiper

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) tekende op 23 februari 2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit voor een groot aantal Natura 2000-gebieden, waaronder het Binnenveld. Dit besluit lag tot en met 19 april ter inzage.

De bedoeling van het wijzigingsbesluit is het corrigeren van wat ten aanzien van de te beschermen habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn niet goed is gegaan bij het publiceren van de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten. Een habitat is de omgeving waar dier of plant leeft. Het betreft vooral het alsnog beschermen van habitattypen en soorten die op het moment van aanwijzen (in voldoende mate en duurzaam) aanwezig bleken te zijn.

Voor het Binnenveld is dat de grote modderkruiper. Met dit ontwerp-wijzigingsbesluit wordt de grote modderkruiper dus aangewezen als Europees beschermde natuur.

 

Grote modderkruiper] Bron: Saxifraga. Foto: Rudmer Zwerver

Het Ministerie van LNV wees deze habitattypen en -soorten door het ontwerp-wijzigingsbesluit aan als Europees beschermde natuur.

Het inrichtingsplan voor het Binnenveld is aangepast waarbij de grote modderkruiper een groter leefgebied krijgt. U leest er hier meer over. De maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) blijven ongewijzigd.