Aanvraag subsidie voor inrichting uit fonds voor plattelandsontwikkeling

Waterschap Vallei en Veluwe diende 13 november de aanvraag in voor POP-subsidie. POP staat voor plattelandsontwikkelingsprogramma, een instrument van de Europese Unie om ontwikkeling, verduurzaming en innovatie in de agrarische sector te stimuleren.

De aanvraag is de komende maanden in behandeling bij de Provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het tweede kwartaal van 2018 wordt duidelijk of de subsidie wordt toegekend. Het gaat om 50% van € 7,1 miljoen. Investeringen waarbij de (her)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen centraal staat, komen in aanmerking voor deze regeling. Voor het project Binnenveldse Hooilanden gaat het concreet on de volgende doelen:

  • PAS: Het reduceren van de effecten van stikstof op natuur conform maatregelen die zijn opgenomen in de PAS-gebiedsanalyse (Programmatische Aanpak Stikstof)
  • N2000: Instandhouding, verbetering van kwaliteit en uitbreiding van natuur binnen het Natura 2000 gebied, die zijn opgenomen in het Natura 2000 beheerplan, niet zijnde PAS maatregelen
  • KRW: voldoen aan de ecologische kwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water voor het betreffende watertype. Oevervegetatie: plasbermen aanleggen
  • GNN/EVZ: aanleg van nieuwe natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk die aansluit op de (geplande) Ecologische Verbindingszone, conform de Ecologische Hoofdstructuur
  • Waterberging: het creëren van een mogelijkheid tot sturing van de waterberging binnen een waterbergingsgebied, zoals aangewezen in de Omgevingsverordening Gelderland

Net als gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs en samenwerkingsverbanden, kunnen waterschappen een beroep doen op het subsidieprogramma.